اسمارت ریموت I/o

اسمارت ریموت I/o

اسمارت ریموت I/o

ُSmart Remot I/O

شرکت پویا صنعت مفتخر است محصول جدید خود را به نام کارت ریموت I/Oدیجیتال،که دارای قابلیت ھای زیر می باشد را معرفی کند: .

 • .امکان برقراری ارتباط در شبکه RS485با پشتیبانی از سھ پروتکل مورد MODBUS,Delta,Fatek
 • دارای ٨ورودی دیجیتال به ھمراه نمایشگر ورودی )(LEDروی دستگاه
 • .دارای ٨خروجی١۶ Aو۶خروجی١٠Aرلھ ایی بھ ھمره نمایشگر)(LEDروی دستگاه
  .قابل نصب روی ریل
  .صرفه جویی در ھزینه و کاھش فضا )به دلیل ادغام کردن کارت رله با کارت (EXPOTION
  جایگزین مناسب کارت اکسپنشن و کارت رله
  قابل استفاده در شبکھ ھای صنعتی BMSوغیره...
  قابلیت آدرس پذیری دستگاه.
 • .قابل نصب روی ریل
 • .صرفه جویی در ھزینه و کاھش فضا )به دلیل ادغام کردن کارت رله با کارت (EXPOTION
 • جایگزین مناسب کارت اکسپنشن و کارت رله
 • قابل استفاده در شبکھ ھای صنعتی BMSوغیره...
 • قابلیت آدرس پذیری دستگاه.

جهت دانلود کامل فایل در این باره کلیک کنید

نظرات بازدیدکنندگان