قیمت خرید کارت رله

قیمت خرید کارت رله

قیمت خرید کارت رله

قبل از اینکه در مورد قیمت خرید کارت رله صحبت کنید باید یک سری اطلاعات در مورد کارت رله با کیفیت و استحکام و سایر ویژگی های آن صحبت کنیم . پیش از آن پیشنهاد میکنم به ویدیویی در این باره توجه فرمایید . 

یک کارت رله با کیفیت چه پارامترهایی داراست؟

قیمت خرید کارت رله

کارت رله(ماژول رله) یا برد رله درواقع مجموعه ازرله ها برروی یک برد الکترونیکی است.کارت رله درمدارات اتوماسیون ومدارات رله کنتاکتوری مصرف میشوند که دلیل استفاده از رله برد را دراین مقاله بررسی میکنیم.

یکی از دلایلی که مصرف کارت رله(ماژول رله) را درصنعت محبوب کرده است حفاظت ازخروجی های دستگاهای پی ال سی است .خروجی دستگاه های کنترل غالبا جریان خروجی کمی را پشتیبانی میکنند.حال فرض کنید جریان راه اندازی بالا داشته باشیم یا بخواهیم جریان سلفی راه اندازی کنیم.دراین شرایط رله های داخلی دستگاه های کنترل تحت فشار قرارمیگیرند که این امرموجب خرابی و یا کاهش طول عمر آنها خواهد شد. ماژول رله  دراین شرایط نقش یک واسط راه انداز را دارد و فرمان را از دستگاه های کنترل دریافت میکند وستور را صادر میکنند ، درواقع برد رله عمل راه اندازی را برعهده میگیرد. به این علت رله برد درآمپراژهای مختلف تولید وروانه بازارمیشوند تا بتواند دستگاه های مختلف با آمپراژ های مختلف را راه اندازی کند. درداخل بازار 2 مدلکارت رله بیش از دیگر آمپرها مصرف میشود. آمپراژ 10 آمپر و 16 آمپر اما یک نکته کلیدی را باید بدانیم .داخل دستگاه های کنترلی که فرمان صادر میکنند غالبا رله 10 آمپرمصرف میشود و اگر ما در زمان انتخاب رله برد  آمپراژ 10 آمپر را استفاده کنیم عملا کمکی به سیستم حفاظتی ما نشده است و فقط  موجب میشود که جریان اعمالی بر روی رله کنترلر قرار نگیرد . اما هدف از قراردادن   افزایش طول عمر نیزمیباشد که در این مدارات بهتر است از آمپراژ بالاتر یعنی 16 آمپر بهره ببریم. پس دقت کنید درزمان انتخاب جریانی بیش ازمقداررله های دستگاه های کنترل انتخاب کنید که موجب طول عمر و بهره وری بیشتر ماژول رله خواهد شد.

یکی از دلایلی که مصرف کارت رله(ماژول رله) را درصنعت محبوب کرده است حفاظت ازخروجی های دستگاهای پی ال سی است .خروجی دستگاه های کنترل غالبا جریان خروجی کمی را پشتیبانی میکنند.حال فرض کنید جریان راه اندازی بالا داشته باشیم یا بخواهیم جریان سلفی راه اندازی کنیم.دراین شرایط رله های داخلی دستگاه های کنترل تحت فشار قرارمیگیرند که این امرموجب خرابی و یا کاهش طول عمر آنها خواهد شد. ماژول رله  دراین شرایط نقش یک واسط راه انداز را دارد و فرمان را از دستگاه های کنترل دریافت میکند وستور را صادر میکنند ، درواقع برد رله عمل راه اندازی را برعهده میگیرد. به این علت رله برد درآمپراژهای مختلف تولید وروانه بازارمیشوند تا بتواند دستگاه های مختلف با آمپراژ های مختلف را راه اندازی کند. درداخل بازار 2 مدلکارت رله بیش از دیگر آمپرها مصرف میشود. آمپراژ 10 آمپر و 16 آمپر اما یک نکته کلیدی را باید بدانیم .داخل دستگاه های کنترلی که فرمان صادر میکنند غالبا رله 10 آمپرمصرف میشود و اگر ما در زمان انتخاب رله برد  آمپراژ 10 آمپر را استفاده کنیم عملا کمکی به سیستم حفاظتی ما نشده است و فقط  موجب میشود که جریان اعمالی بر روی رله کنترلر قرار نگیرد . اما هدف از قراردادن   افزایش طول عمر نیزمیباشد که در این مدارات بهتر است از آمپراژ بالاتر یعنی 16 آمپر بهره ببریم. پس دقت کنید درزمان انتخاب جریانی بیش ازمقداررله های دستگاه های کنترل انتخاب کنید که موجب طول عمر و بهره وری بیشتر ماژول رله خواهد شد.

 شاید برای شما اتفاق افتاده باشد که دریک پروژه رله های یک دستگاه درکمتراز3 ماه خراب شده باشد یا کارت رله که به عنوان یک قطعه حفاظتی دردستگاه ها وجود داشته است، دچارخرابی رله شده باشد. این موضوع درزمانی شایع تراست که رله ها یا رله برد  به شیربرقی فرمان میدهند یعنی دربیشتر پروژها مشاهده میشود این خرابی ها زمانی رخ داده است که دیوایس خروجی ما یک شیربرقی بوده است. اگرکمی دقت کنیم متوجه خرابی خواهیم شد ، علت خرابی این تیپ پروژه ها که دارای رله یا کارت رله هستند ولتاژ القای معکوس ( جریان حجومی قطع ) است. طبق قانون فاراده و لنز درالکترومغناطیس که میگوید ، یک مصرف کنند سلفی که درحال عبورجریان است در 2 سر خود دارای قطب مثبت ومنفی است و جهت ورود جریان به بارسلفی قطب مثبت و طرف دیرسلف را قطب منفی مینامند.

                                                                    کارت رله

تصویربالا نمایان گرعبورجریان ازیک سلف است پس طبق صحبت های فوق سمت چپ سلف قطب مثبت و سمت راست سلف قطب منفی میباشد

                                         

درتصویربالا نیزمیتوانیم جهت میدان مغناطیسی را متناسب با جهت عبورجریان وقانون دست راست مشاهده میکنید.

حال میخواهیم به علت خرابی رله وکارت رله بپردازیم . مصرف کننده های سلفی مانند سلف ، موتور، بوبین و ...

با قطع شدن جریان الکتریکی مقابله میکنند . شاید بپرسید این مفهوم یعنی چه ؟ باید اشاره کرد که اگریک جریان الکتریکی را ازیک سلف عبوربدهیم طبق صحبت های فوق قطب مثبت ومنفی ایجاد خواهد شد ، حال اگرجریان را قطع کنیم سلف مقابله میکند ونمیخواد جرایانش را قطع کند وسریعا قطب های خود را تغییر پلاریته میدهد یعنی قطب مثبت خود را منفی میکند و قطب منفی خود را مثبت ومیخواد جهت جریان را تغییر دهد این تغییرپلاریته باعث ایجاد جریان در جهت عکس خود میشود .شاید بپرسید این جریان ازکجا ایجاد شده است ؟ این جریان براثر کاهش میدان مغناطیسی 2 سر بوبین ایجاد میشود . فلوهای مغناطیسی کم میشوند و سیم پیچ را قطع میکنند وموجب جریان درجهت معکوس میشود.زمان این فرآیند درحدود چند میلی ثانیه است.این جریان معکوس به سمت کنتاکت های رله یا رله برد حرکت میکند و دراین زمان کنتاکت رله یا رله برد که با قطع فرمانش میخواهد قطع شود را به شدت جذب میکند فرض کنید یک شخص میخواهد یک درب را بازکند اما شخصی دیگرنمیخواد بگذارد که درب بازشود و درب را محکم چسبیده است. این عمل موجب اصطحلاک رله و ماژول رله میشود که خرابی آنها را درکوتاه ترین زمان میبینید .

حال باید چه تکنیکی را برای طول عمر بیشتر رله یا کارت رله انجام بدهیم ؟

اگربتوانیم جریان معکوس را به گونه ای دمپ کنیم که قبل ازاعمال جریان به کنتاکت های رله یا ماژول رله مسیرجریان را به خود سلف برگردانیم ودرخودش تخلیه کنیم ، این مشکل خرابی رله یا ماژول رله را حل کرده ایم. حال یک سوال ، این جریان برگشتی یک کمیت dc است یا یک کمیت ac ؟ باید گفت که اگرمصرف کنند جریان dc مصرف کند این مقدار dc است و اگرمصرف کننده جریان ac دریافت کند این مقدارac است .حال برای دمپ کرن این جریان 2 قطعه الکترونیکی به شما معرفی خواهیم کرد تا حفاظت رله و ماژول رله را برعهده گیرد وطول عمرآنها را افزایش میدهد.

حالت اول اگر مصرف کننده dc  باشد

دراین حالت باید بر روی مصرف کننده یک دیود هرزگرد قرار دهیم تا حفاظت کامل رله یا کارت رله را برعده گیرد.

                                           

در تصویر بالا یک دیود مشاهده میکنید که 2 قطب دارد آند ( قطب مثبت ) و کاتد ( قطب منفی ) حال اگر یک مصرف کننده dc مانند یک شیر برقی را بخواهیم توسط رله یا کارت رله راه اندازی کنیم او نیز 2 قطب مثبت و منفی دارد .

تنها کافی است دیود را به صورت معکوس بر روی شیر برقی ببندیم .یعنی قطب کاتد (منفی ) را به مثبت شیربرقی و قطب آند ( مثبت ) را به منفی شیر برقی ببندیم یعنی دیود را به صورت موازی با شیر برقی ببندیم . این عمل حفاظت رله و کارت رله را افزایش میدهد و طول عمر قطعات را تا 15 سال بالا میبرد.

حالت دوم اگرمصرف کننده ac باشد

اگرمصرف کننده شما ac باشد دیگرقطب مثبت منفی ندارد بلکه فاز و نول را به مصرف کننده متصل میکند ، پس جریان معکوس شما درزمان خاموش شدن نیز ac است پس نیاز به یک قطعه 2 طرفه است و دیگردیود که یک قطعه یک طرفه است گزینه مناسبی نیست. پیشنهاد ما در این قسمت قطعه ای الکترونیکی با نام وریستور است.

درتصویرزیریک وریستوررا مشاهده میکنید وریستورباید ولتاژ 230 ولت را پشتیبانی کند، وریستور در جریان های متفاون از 1 تا 5 آمپر در بیشتردربازارموجود است که باید متناسب با نیازگزینه مناسب را انتخاب کنید.

                                                                 

کافی است این قطعه را به صورت موازی با مصرف کننده های ac مانند شیر برقی ها ببندید و رله و کارت رله خود را تا سالیان سال بیمه کنید .

ما درمحصولات خود این نکات حفاظتی را دیده ایم اما نکته اینجاست که این قطعات باید حتما برروی مصرف کننده ها نصب شوند وقابلیت نصب برروی کارت رله را ندارند وکاربرباید این قطعات را جداگانه خرید کند و جهت حفاظتکارت رله برروی مصرف کننده هایش نصب کند. جهت سهولت کاردرمحصولات کارت رله شرکت pma ما این قطعات را جهت نصب برروی مصرف کننده ها داخل بسته بندی های خود قرار داده ایم تا موجب افزایش طول عمر رله برد شما گردد .

دراین مقاله سعی شد که نکات کلیدی ومهمی را جهت حفاظت کارت رله مطرح کنیم.

امید است بتوانیم درجهت رشد وشکوفایی صنعت اتوماسیون قدم برداریم.

 

نظرات بازدیدکنندگان